Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym http://dokladnietu.pl (dalej jako: „DokładnieTu”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

DokładnieTu jest portalem ogłoszeniowym, który umożliwia dodawanie działek przeznaczonych na sprzedaż oraz ich wyszukiwanie przez użytkowników portalu.

Celem Serwisu Internetowego jest umożliwienie użytkownikom upublicznienia informacji o chęci sprzedaży działki, wraz ze szczegółowym zakreśleniem jej obszaru za pomocą dostępnego w Serwisie narzędzia. DokładnieTu ma na celu usprawnienie procesu wyszukiwania ofert sprzedaży działek oraz wspierać proces finalizacji sprzedaży. Z drugiej strony Serwis umożliwia także dodanie ofert wyrażających chęć kupna działki o sprecyzowanych przez użytkownika cechach oraz wyszukanie tych ofert przez osoby sprzedające.

Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt ze Sprzedającym już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu DokladnieTu, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności oraz praw i obowiązków usługobiorcy.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem serwisu DokładnieTu.pl

 1. O NAS

  Właścicielem i Operatorem Serwisu jest PRO-SAN Paweł Michalski, NIP: 7822238234, adres poczty elektronicznej: biuro@dokladnietu.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

 2. DEFINICJE

  Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2. KONTO, PROFIL - bezpłatna Usługa Elektroniczna, posiada indywidualny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasło. To podany przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. W Serwisie istnieje jeden rodzaj Konta (przeznaczony jednocześnie dla Sprzedających i Chętnych Do Nabycia). Konto posiada te same funkcjonalności dla obu grup. Szczegółowy opis Konta i jego funkcjonalności dostępny jest w dalszej części Regulaminu.
  3. OGŁOSZENIE „SPRZEDAM” - ogłoszenie Sprzedającego zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym, zwierające ofertę sprzedaży działki. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia zawierają wszystkie dane i informacje dotyczące sprzedawanej działki.
  4. OGŁOSZENIE „KUPIĘ” - ogłoszenie użytkownika Chętnego do Nabycia zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym, zwierające informacje o preferowanych cechach działki. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia zawierają wszystkie dane i informacje dotyczące sprzedawanej działki.
  5. OGŁOSZENIA - termin określający Ogłoszenia „Kupię” i „Sprzedam” jako przedmiot o równoważnych cechach.
  6. DZIAŁKA - przedmiot ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie.
  7. PRAWO AUTORSKIE - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DOKLADNIETU.PL - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://dokladnietu.pl.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  11. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w DokładnieTu.pl.
  12. PRZEGLĄDAJĄCY OFERTY - Usługobiorca mogący skorzystać z oferty kupna Działki z Ogłoszenia zamieszczonego przez Sprzedającego, które jest dostępne w Serwisie Internetowym. Przeglądający Oferty nie musi posiadać Konta.
  13. SPRZEDAJĄCY - Usługobiorca oferujący sprzedaż działki w sposób zgodny z Regulaminem w Serwisie Internetowym. To także prawny właściciel działki lub osoba formalnie upoważniona do wystawienia informacji o sprzedaży (np. agencja nieruchomości). Sprzedający musi posiadać Konto.
  14. CHĘTNY DO NABYCIA - Usługobiorca wyrażający chęć nabycia działki przez zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie, w sposób zgodny z Regulaminem w Serwisie Internetowym. Chętny Do Nabycia musi posiadać Konto.
  15. USŁUGODAWCA - PRO-SAN Paweł Michalski, NIP: 7822238234, adres poczty elektronicznej: biuro@dokladnietu.pl.
  16. DODAJ OGŁOSZENIE - sekcja Serwisu dostępna dla zalogowanych użytkowników, która pozwala dokonać wyboru pomiędzy dodaniem Ogłoszenia „Sprzedam” i Ogłoszenia „Kupię”.
  17. WYSZUKIWARKA - nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców. Wyszukiwarka znajduje się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiając wyszukiwanie Ogłoszeń „Sprzedam” oraz „Kupię” zamieszczonych w Serwisie Internetowym poprzez wybór miasta oraz dopuszczalnego promienia oddalenia Działek od wskazanego miasta.
  18. OBRYS DZIAŁKI - narzędzie, pozwalające precyzyjnie określić wymiary działki, za pomocą rysowania krzywych bezpośrednio na wyświetlającej się mapie. Sumaryczna długość krzywych stanowi całkowity obwód działki.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DOKLADNIETU.PL

  1. DokładnieTu.pl umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń, których podmiotem jest Działka. Celem Serwisu Internetowego jest umożliwienie Sprzedającym upublicznienia Ogłoszenia „Sprzedam” jako informacji o chęci sprzedaży działki, wraz ze szczegółowym zakreśleniem jej obszaru za pomocą Obrysu Działki. DokładnieTu ma na celu usprawnienie procesu wyszukiwania Ogłoszeń „Sprzedam” przez Chętnych Do Nabycia lub Przeglądających Oferty oraz wspierać proces finalizacji sprzedaży. Z drugiej strony Serwis umożliwia dodanie Ogłoszeń „Kupię” przez Chętnych do Nabycia i ich wyszukanie przez Sprzedających.
  2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniach niezbędny jest każdorazowo kontakt ze Sprzedającym lub Chętnym Do Nabycia - już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Usługodawca Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Sprzedawców lub Chętnych do Nabycia. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług zawartych w Ogłoszeniach.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) zalecana rozdzielczość ekranu: 1366x768).
  5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

   - Konto

   - Wyszukiwarka

  3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
  4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
  5. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta. Po zalogowaniu się użytkownik ma możliwość podglądu, edycji i usuwania wszystkich dodanych ofert sprzedaży i kupna - zakładka "Moje oferty". Natomiast w zakładce "Ulubione" użytkownik może podejrzeć polubione przez siebie oferty.
  6. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta zarówno w ramach dodawania Ogłoszenia „Kupię” jak i „Sprzedam”. Usługobiorca, który utworzy Konto ma możliwość wyboru rodzaju Ogłoszenia wybierając odpowiednią zakładkę dostępną po zalogowaniu się na Konto i znalezieniu się w sekcji Dodaj Ogłoszenie („Kupię Działkę” lub „Sprzedam Działkę”).
  7. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisie internetowym facebook.com – w tym wypadku Usługobiorca obowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w powyższym serwisie.
  8. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki lub pola dostępnego w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
  9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dokladnietu.pl.
 5. KONTO

  1. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne.
  2. W ramach Konta możliwe jest uzupełnienie lub zmiana swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego) oraz zmiana hasła.
  3. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest dodawanie Ogłoszenia „Sprzedam”, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Usługobiorca (w tym przypadku Sprzedający) Konta może dodać dowolną ilość Ogłoszeń „Sprzedam”. Dodanie Ogłoszenia „Sprzedam” możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, w sekcji Dodaj Ogłoszenie – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu formularza „Sprzedam Działkę”. Wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia „Sprzedam” jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie „Sprzedam” zostaje dodane w Serwisie Internetowym.
  4. Dodając Ogłoszenie „Sprzedam” użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia pól: typ działki, typ zabudowy, typ oferty, powierzchnia, cena, długość działki, szerokość frontu działki, dostęp do mediów, opis działki oraz zdjęcie działki. Po dodaniu szczegółów użytkownik określa lokalizację poprzez: wpisanie adresu lub ustawienie pinu na mapie. W tym widoku dostępne jest również narzędzie Obrys Działki - wybór tej opcji pozwala na podgląd wszystkich wprowadzonych przez użytkownika obrysów działek oraz promieni dla ofert kupna.
  5. Kolejną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest dodawanie Ogłoszenia „Kupię”, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Usługobiorca Konta (w tym przypadku Chętny do Nabycia) może dodać dowolną ilość Ogłoszeń „Kupię”. Dodanie Ogłoszenia „Kupię” możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, w sekcji Dodaj Ogłoszenie – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu formularza „Kupię Działkę”. Wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia „Kupię” jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie „Kupię” zostaje dodane w Serwisie Internetowym. Po zalogowaniu się użytkownik ma możliwość podglądu, edycji i usuwania wszystkich dodanych ofert sprzedaży i kupna - zakładka "Moje Ogłoszenia". Natomiast w zakładce "Ulubione" użytkownik może podejrzeć polubione przez siebie oferty.
  6. Dodając Ogłoszenie „Kupię” użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia pól: typ działki, typ zabudowy, typ oferty, powierzchnia (zakres), cena (zakres), długość działki (zakres), szerokość frontu działki (zakres), dostęp do mediów, oraz opis oferty. Po dodaniu szczegółów użytkownik określa lokalizację poprzez: wpisanie adresu lub określenie promienia wyszukiwania.
  7. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Ogłoszenia powinny być zgodne z tematyką Serwisu Internetowego, to jest powinny być związane z informacjami na temat sprzedawanych lub poszukiwanych do kupna działek.
  8. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszeń (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
  9. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Sprzedającego lub Chętnego do Nabycia. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
  10. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
 6. KONTAKT Z DOKLADNIETU.PL

  1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@dokladnietu.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z DokładnieTu.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
 7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DOKLADNIETU.PL

  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@dokladnietu.pl.
  2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. PRAWA AUTORSKIE

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmian lub dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).


   Dziękujemy za uważną lekturę!
   W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
   Zapraszamy do współpracy,
   Zespół DokladnieTu.pl

 10. ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM

  Niniejszy coro do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim Regulamin lub te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy. Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być:


  - Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

  - Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

  - Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

  - Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;

  - Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

  - Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;

  - Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

  - Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

  - Organy ludzkie lub zwierzęce;

  - Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

  - Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

  - Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

Jeden portal,
wiele możliwości!

Przekonaj się sam i Wypróbuj już teraz

Skorzystaj z samouczka

Witaj!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek.
Czy chciałbyś skorzystać z samouczka?